I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodní společnosti Mutiara Pearl, s.r.o., se sídlem Ke Stírce 338/51,18200 Praha, Česká republika, IČO: 19446446, zápis v obchodním rejstříku: C 386726 (dále jen "prodávající").

Tento Reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou na základě elektronické objednávky a její akceptace mezi prodávajícím a kupujícím, který nakupuje zboží za účelem osobní spotřeby a ne za účelem podnikání na stránkách internetového obchodu prodávajícího provozován pod obchodní značkou BUKA JEWELRY na internetových adresách: www. buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice uvedené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém ho užívají platné a účinné právní předpisy.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (dále jen "záruční list"). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, pokud to umožňuje povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na veškeré zboží objednané na internetových adresách www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com, je pro kupujícího standardně 24 měsíců, jestliže nestanoví zvláštní právní předpis lhůtu delší.

Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím.

V rámci zákonné záruční doby se reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014., všechny výše uvedené zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k zpřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené záruční doby se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. Taková charakteristika je vždy uvedena u zboží - pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vad či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození obalu) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@buka.cz sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu administrativního sídla prodávajícího. Reklamované zboží musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis vady a úplné kontaktní údaje kupujícího (hlavně zpáteční adresu a telefonní číslo) K tomuto účelu slouží reklamační list. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží. Reklamační list si můžete stáhnout zde v PDF.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá: 

a) mechanickým poškozením zboží, 

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, 

c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, 

d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, 

e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, 

f) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd..), pokud vznikla vada v důsledku této úpravy, 

g) boží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty nebo prodávajícím deklarovány, případně je možné je očekávat vzhledem k obvyklému způsobu použití zboží.

Zboží zaslané k reklamaci bude posuzováno pouze s ohledem na chybu uvedenou kupujícím (v rámci reklamace v přiloženém popisu závady). Pro uvedení vady doporučujeme písemnou formu.

Pokud prodejce zjistí, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní neodborná instalace, zacházení, obsluha nebo zanedbání péče o zboží, tak v případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době potřebné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit pouze po výslovném souhlasu kupujícího po informování podle předchozí věty.

Prodávající má právo zamítnout reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a / nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující má v závislosti na povaze vady reklamovaného výrobku při uplatnění zákonné záruky tato práva: 

a) pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, 

b) pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užívání, 

c) pokud jde o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

Volbu způsobu vyřízení reklamace navrhne kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že jde o vadu neodstranitelnou). V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím a takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejpozději do 30 dnů po vyřízení reklamace - zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Pokud si kupující nepřevezme reklamaci do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení, má společnost Buka Jewelry, s.r.o. právo účtovat poplatek za uskladnění ve výši 250 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si zákazník nepřevezme reklamaci ani ve lhůtě dalších 6 měsíců ode dne, kdy byl kupující povinen ji vyzvednout, společnost Buka Jewelry, s.r.o. si vyhrazuje právo prodat věc třetí osobě. Pokud dojde k prodeji nevyzvednuté reklamace, vyplatí zákazníkovi výtěžek z prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u společnosti Buka Jewelry, s.r.o. písemně.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztahy související s užitím webové stránky nebo právní vztahy založené kupní smlouvou a / nebo Obchodními podmínkami a / nebo Reklamačním řádem obsahují mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztahy se řídí Českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Reklamační řád a Obchodní podmínky jsou přístupné v elektronické podobě na internetové adrese www.buka.cz

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Ke Stírce 338/51, 182 00, Praha 8, adresa elektronické pošty: eshop@buka.cz, telefon: +420 604 262 545.

Tento reklamační řád je platný od 1. 6. 2023